Articles tagged with: zobowiązania spółki

Komornik w spółce

Każde przedsiębiorstwo musi wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań. Niezależnie od sytuacji musi ono pokrywać straty aby nie popaść w długi.

Wierzyciele, którym należy się zapłata mają prawo dochodzić roszczeń i wyegzekwować zapłatę. Pierwszą czynnością jaką zwykle podejmują jest wysłanie ponaglenia lub upomnienia, kolejną wysłanie wezwania do zapłaty pod groźbą skierowania sprawy na drogę sądową. Jeżeli wciąż nie ma zapłaty należy skierować do sądu, który może nadać zobowiązaniu klauzulę wykonalności na podstawie której można udać się do komornika i rozpocząć procurę egzekucji należności.

Najpierw egzekucji podlega konto i zająć prawie wszystkie znajdujące się na nim pieniądze (pozostawia się tylko pieniądze na wypłaty dla pracowników oraz opłacenie ich składek ZUS i składek przedsiębiorcy). W dalszej kolejności w zależności od formy prawnej działalności komornik może wejść do siedziby firmy lub domu przedsiębiorcy. Komornik ma obowiązek pozostawienia kwoty, która wystarczy na przeżycie 2 tygodni. W przypadku konta oszczędnościowego kwota stanowiąca równowartość trzymiesięcznej średniej pensji w danym sektorze zwolniona jest z egzekucji.

Komorni oprócz rachunków może również zająć wartościowe przedmioty. Nie mogą to być jednak przedmioty osobistego użytku, zapasy żywności oraz urządzenia i sprzęty, które wykorzystywane są przez przedsiębiorce w celach zarobkowych.