Articles tagged with: zysk spółki

Zysk w spółce z o.o.

Zakładając firmę przedsiębiorca ma zazwyczaj za główny cel tak organizować działalność, żeby osiągnąć zyski.

W spółce z o.o. taki wypracowany zysk może zostać przeznaczony na :

↔ wypłaty dla wspólników
↔ pozostawiony w spółce

Jeśli zarząd postanowi, że część zysku będzie wypłacona akcjonariuszom, w przypadku spółki z o.o., będzie to zrobione w formie dywidendy.
Dywidenda – część zysku netto jaka jest przeznaczona do wypłacenia wspólnikom lub akcjonariuszom.

Z kolei zysk jaki spółka postanowi zostawić i nie dzielić go pomiędzy członków może wykorzystać w różny sposób:

  • przekazać na określony fundusz ( zapasowy, rezerwowy)
  • przekazać na pokrycie straty z lat ubiegłych
  • zasilić konto ZFŚŚ
  • wypłacić nagrody dla pracowników
  • wpłacić środki na cele dobroczynne