Choć z Kodeksu Cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa zlecenie powinna być zawarta w formie pisemnej, warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Ustne ustalenia również są wiążące, jednak znacznie trudniej jest je udowodnić, np. przed sądem. Brak pisemnego potwierdzenia może stanowić przyczynę konfliktów.

Treść umowy zlecenie powinna zawierać m.in.:
– rodzaj i datę zawarcia umowy,
– stronę umowy – imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON), adresy zamieszkania,
– datę rozpoczęcia umowy wraz z jej zakończeniem,
– określenie czynności pracy – jej charakter i miejsce wykonywania,
– wynagrodzenie, gdy zlecenie jest odpłatne,
– podpisy osób zawierających umowę cywilnoprawną.

W celu zabezpieczenia zarówno interesów własnych, jak i zleceniobiorcy w umowie można zamieścić dodatkowe zapisy:
– za niedokonanie zlecenia, bądź wypowiedzenie bez uzasadnionego powodu zostaną wystosowane kary umowne,
– zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej treści zawartej umowy wraz z działaniami, które zostaną wykonane w jej ramach.

Leave a reply

required