Czasowa przerwa w funkcjonowaniu firmy, czyli inaczej jej zawieszenie zazwyczaj wynika z chwilowych kłopotów finansowych z jakimi mierzy się przedsiębiorstwo. Aby dokonać zawieszenia należy złożyć odpowiedni wniosek (jeśli firma była zarejestrowana w KRS wniosek składamy w sądzie rejestrowym, jeśli jest zarejestrowana w CEIDG wniosek możemy złożyć w urzędzie gminy).

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może wykonywać wszystkie czynności, które są niezbędne do zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów. Jest on zobowiązany do regulowania zobowiązań powstałych przed zawieszeniem oraz przyjmowania należności z ich tytułu. Właściciel firmy ma obowiązek i jednocześnie prawo uczestniczenia w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych związanych z działalnością prowadzoną przed zawieszeniem. Przedsiębiorca może także osiągać przychody finansowe związane z prowadzoną wcześniej działalnością, może sprzedawać (zbywać) wyposażenie i własne środki trwałe. W czasie zawieszenia nie musi on płacić zaliczek na podatek dochodowy, składać deklaracji VAT ani opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne. Warto również pamiętać, że w okresie tym przedsiębiorca może zostać poddamy kontroli na takich samych zasadach jak właściciele firm, które nie zostały zawieszone.